دوشنبه های مردمی شهردار خوی؛

برگزاری ملاقات مردمی شهردار خوی در روز دوشنبه

دونبه های مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهردار خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دیدار مردمی شهردار خوی با حضور معاونین و مدیران مناطق دو گانه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

ملاقات مردمی شهردار خوی

برگزاری ملاقات مردمی شهردار خوی در روز دوشنبه