با توجه به نامه های ارجاعی؛

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی به ریاست سجاد چهره آراء با موضوع نامه های ارجاعی به کمیسیون در شورای شهر برگزار شد .

کمیسیون حقوقی

جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی به ریاست سجاد چهره آراء