با حضور اعضای شورای شهر؛

برگزاری جلسه کمیسیون تلفیقی عمران، خدمات شهری و حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون تلفیقی عمران، خدمات شهری و حقوقی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون، معاونین و روسای سازمان ها و مناطق دوگانه شهرداری خوی، چندی از روسا و معاونین ادارات و شهروندان در صحن شورای شهر برگزار شد.

کمیسیون های شورای اسلامی شهر خ

برگزاری جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر خوی