با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، تعاون و رفاه شورای اسلامی شهر خوی

جلسه کمیسیون بهداشت، تعاون و رفاه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون بهداشت، درمان و تعاون شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون، شهردار خوی و نیز معاون بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه کمیسیون بهداشت

برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، تعاون و رفاه شورای اسلامی شهر خوی