با حضور مدیران شهرداری خوی؛

برگزاری جلسه شهردار خوی با مدیران مجموعه مدیریت شهری

جلسه شورای مدیران

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شهردار با مدیران مجموعه مدیریت شهری در راستای برنامه ریزی و رفع مشکلات و نیز مرتفع نمودن مشکلات شهری و مردم برگزار شد.

جلسه شورای مدیران

برگزاری جلسه شهردار خوی با مدیران مجموعه مدیریت شهری