در جلسه ستاد بازآفرینی شهرستانی صورت گرفت؛

تصویب ۱۰ پروژه عمرانی در ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری

جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ۱۶ مین جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری با موضوع بررسی و تعیین پروژه های اولویت دار برنامه اقدام مشترک در محدوده سکونتگاههای غیر رسمی و ارائه مطالعات محدوده های بازآفرینی در محل فرمانداری خوی در حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی و اعضای ستاد بازآفرینی تشکیل یافت.

در این جلسه از ۳۰ پروژه اجتماعی و عمرانی سکونتگاههای غیررسمی که جزو پروژه های برنامه اقدام مشترک مصوب ستاد شهرستانی می باشد، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در حضور معاونت محترم استاندار و فرماندار و رئیس ستاد بازآفرینی و اعضای ستاد، ۱۰ پروژه عمرانی و زیرساختی اولویت بندی جهت تامین اعتبار از بند (ب)تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور به تصویب رسید و به ستاد بازآفرینی استان و اداره کل راه و شهرسازی ارجاع داده شد.

همچنین درخصوص مطالعات محدوده های محلات بازآفرینی شهری پیشنهادات مشاور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بلوک های لحاظ نشده، مجدد مطالعه و بازبینی شود .

جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان خوی

برگزاری ۱۶ مین جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری