با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه رسمی شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه به ریاست حمیدرضا عمرانی رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه