با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شواری اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا به ریاست حمیدرضا عمرانی رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی