با حضور مجموعه مدیران شهری ؛

برگزاری جلسه درآمد شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه حوزه درآمد شهرداری با حضور حمیدرضا عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر، حسن نصراله پور شهردار خوی و معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری برگزار شد .