با حضور مسئولین برگزار شد؛

برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان خوی

جلسه شورای اداری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اولین جلسه شورای اداری در سال جدید با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان های خوی و چایپاره، رییس شورای اسلامی شهر، شهردار خوی و سایر مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد.

شورای اداری شهرستان خوی

برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان خوی