به همت شهرداری خوی؛

برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت اعیاد شعبانیه در پیاده راه انقلاب

ایستگاه صلواتی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ایستگاه صلواتی بمناسبت اعیاد شعبانیه در پیاده راه انقلاب با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی برپا شد.

ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت اعیاد شعبانیه در پیاده راه انقلاب