بازدید نماینده سازمان برنامه و بودجه کشوراز روند اجرای پروژه های محلات هدف

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، خانم اورک نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت اداره کل راه و شهرسازی استان بهمراه رئیس و کارشناسان اداره بازآفرینی و مهندس الهوردی زاده معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره سازمان و مهندس طاهرلو رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری خوی از روند اجرای پروژه های محلات هدف و تخصیص اعتبار برای پروژه های نیمه تمام و در دست اقدام بازدید بعمل آوردند.