بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی از روند عملیات اجرایی فاز اول پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر