در راستای بررسی و نظارت بر کیفیت تولید؛

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از کارخانه قطعات بتنی

در جهت بازدید و بررسی از کارخانه قطعات بتنی و آزمایشگاه تخصصی قطعات بتنی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از کارخانه قطعات بتنی و آزمایشگاه تخصصی قطعات بتنی و از کیفیت نتایج آزمایشات بدست آمده بازدید و بررسی نمود.

وی همچنین بر اجرای سیستم ارتینگ جهت ایمنی هرچه بیشتر کارکنان و کارگران مشغول در کارخانه قطعات بتنی شهرداری خوی نظارت کرد.

کارخانه بتن

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از کارخانه قطعات بتنی