#بازدید

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیکی و مدیران عمرانی شهرداری از آثار تخریب زلزله در مسجد سیدالشهدا

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیکی و مدیران عمرانی شهرداری از آثار تخریب زلزله در مسجد سیدالشهدا