در راستای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه ها عمرانی ؛

بازدید شهردار خوی از روند اجرای پروژه کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر  و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور شهردار خوی از روند عملیات اجرایی پروژه کمربندی شهید سلیمانی بازدید کرد .

مجموعه مدیریت شهری در نظر دارد تا پایان فصل کاری ، پروژه کمربندی شهید سلیمانی را به اتمام برساند .