#بازدید

بازدید شبانه مهندس نصراله پور شهردار خوی از عملیات اجرایی فاز اول پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر