در راستای بررسی وضعیت خدمات دهی؛

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از منطقه یک شهرداری خوی

بازدید از منطقه یک شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، صبح امروز رئیس شورای اسلامی شهر یه همراه شهردار خوی با حضور در منطقه یک این شهرداری از روند ارائه خدمات به شهروندان بازدید بعمل آوردند.

بازدید شورا و شهردار

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از منطقه یک شهرداری خوی