#بازدید

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین و مدیران شهرداری خوی از عملیات اجرایی شبانه فاز اول پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر