با توجه به مطالبات مردم؛

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از چندین نقطه شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، اعضای شورای اسلامی شهر به همراه مدیر منطقه یک و سرپرست معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی با توجه به درخواست و مطالبات مرمی از چندین نقطه شهر بصورت میدانی بازدید کردند .

در همین راستا اهالی منطقه زمین های بسیجیان مشکلاتی اعم از آسفالت ریزی ، ساماندهی و ایجاد مسیر مناسب در جهت اصلاح کانال کشاورزی که آب های سطحی از مسیر هدایت میشوند را مطرح کردند که مقرر شد تا آسفالت ریزی این مسیر که عملیات آماده‌سازی آن انجام شده است ، در اولویت کاری شهرداری قرار گرفته و در مورد دیگر مطالبات مردم نیز جلساتی برگزار شده و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردد .

زمین های بشارت مقصد دیگر اعضا بود که طی بازدید از این منطقه مقرر شد تا مطالبه مردم در خصوص عقب نشینی و تهاتر چندین پلاک در مسیر آماده سازی شده برای آسفالت ریزی ، مرتفع گردد .