در راستای رفع مطالبات مردمی؛

بازدید اعضای شورای اسلامی شهری و مجموعه مدیریت شهری از منطقه محله قاضی

بازدید از سطح شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی، معاون خدمات شهری شهرداری خوی و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان از منطقه محله قاضی در راستای مطالبات مردمی بازدید کردند.

بازدید اعضی شورای اسلامی شهر خوی از محله قاضی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهری و مجموعه مدیریت شهری از منطقه محله قاضی