اولین جلسه کارگروه ماده۱۸ سال۱۴۰۲ شهرستان خوی در راستای ساماندهی سرویس های مدارس