نقشه گردشگری شهر خوی

انتشار نقشه گردشگری شهر خوی

بر اساس این گزارش نقشه گردشگری شهر خوی با فرمت جدید و برمبنای نیازهای مسافر طراحی شده ، هم به شکل بنرهای طولی ۲۴ متر مربع (۳*۸ متر مربع) در سطح شهر نصب شده و هم بصورت نقشه کاغذی تمام رنگی بین شهروندان و مسافرین نوروزی توزیع می شودبر اساس این گزارش نقشه گردشگری شهر خوی با فرمت جدید و برمبنای نیازهای مسافر طراحی شده ، هم به شکل بنرهای طولی ۲۴ متر مربع (۳*۸ متر مربع) در سطح شهر نصب شده و هم بصورت نقشه کاغذی تمام رنگی بین شهروندان و مسافرین نوروزی توزیع می شود