پس از سالها مطالبه مردم صورت گرفت؛

استمرار عملیات عمرانی در کوچه های حاتم خان، امین دیوان و تلگراف

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کوچه های حاتم خان، امین دیوان و تلگراف توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی بصورت شبانه روزی استمرار دارد.

عملیات عمرانی در کوچه های حاتم خان، تلگراف و امین دیوان

استمرار عملیات عمرانی در کوچه های حاتم خان، امین دیوان و تلگراف