کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

استمرار عملیات زیرسازی معابر در ۲۰ متری جانبازان منتهی به مسیر بولاماج

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی معابر در ۲۰ متری جانبازان منتهی به مسیر بولاماج توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

زیرسازی معابر در خوی

استمرار عملیات زیرسازی معابر در ۲۰ متری جانبازان منتهی به مسیر بولاماج