استمرار طرح “هر روز، یک پارک”

به گزارش مدیریت ارتبا طات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ طرح “هر روز، یک پارک” در پارک های سطح شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی در حال اجرا می باشد.