در راستای افزایش بهره وری کارکنان؛

پایان دوره تفکیک و افراض شهرداری خوی

برگزاری دوره تفکیک و افراض

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای استمرار دوره های ضمن خدمت، پایان دوره تفکیک و افراض توسط واحد آموزش شهرداری خوی در جهت افزایش بهره وری کارکنان این شهرداری در سالن شهید برگزینی برگزار شد.

برگزاری دوره های ضمن خدمت شهرداری خوی

استمرار دوره های ضمن خدمت در شهرداری خوی