به جهت ارتقا آموزش دانش آموزان صورت می گیرد؛

استمرار آموزش های ترافیکی ( علایم راهنمایی و رانندگی ) ویژه دانش آموزان

آموزش های ترافیکی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، آموزش های ترافیکی ( علایم راهنمایی و رانندگی ) ویژه دانش آموزان پایه های اول تا سوم دبستان در پارک آموزشی ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

توزیع کتاب آموزش علایم راهنمایی بین دانش آموزان، آموزشهای کاربردی رانندگی با ماشین های آموزشی توسط اداره آموزش شهرداری خوی نیز انجام می گردد.

آموزش های دانش آموزشی

استمرار آموزش های ترافیکی ( علایم راهنمایی و رانندگی ) ویژه دانش آموزان