استقرار و بازدید نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی در اماکن مذهبی و مراکز پرتردد