همزمان با مردم سراسر کشور؛

ادای احترام کارکنان مناطق دوگانه شهرداری خوی به شهدای خدمت

شهدای خدمت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مدیران و پرسنل مناطق یک و دو شهرداری خوی همزمان با سراسر مردم ایران به شهدای حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان ایشان ادای احترام نمودند.

ادای احرام به شهدای خدمت

ادای احترام کارکنان مناطق دوگانه شهرداری خوی به شهدای خدمت