اجرای مانور کار در ارتفاع و فضاهای معلق توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

اجرای مانور کار در ارتفاع و فضاهای معلق توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی مانور کار در ارتفاع و فضاهای معلق توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی برگزار شد.

با توجه به رویکرد این سازمان در بحث آموزش در سال ۱۴۰۱ و ادامه این رویکرد و تمرکز بر توان افزایی نیروهای عملیاتی در سال جدید، در ادامه دوره های آموزشی و مانور های مختلف، مانور کار در ارتفاع و فضاهای معلق و با هدف حمل مصدوم از ارتفاع با موفقیت انجام شد.

در این مانور که نیروهای تخصصی کار در ارتفاع سازمان در آن شرکت داشتند، موضوعات ایجاد کارگاه، فرود از ارتفاع و حمل مصدوم از ارتفاع مورد تمرین قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف تیم عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.