کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

اجرای عملیات زیرسازی پیاده رو مسیر کمربندی شهید سلیمانی از تقاطع یدیلر تا تقاطع روستای وار

شهر در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، زیرسازی پیاده رو مسیر کمربندی شهید سلیمانی از تقاطع یدیلر تا تقاطع روستای وار توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

زیرسازی پیاده رو کمربندی شهید سلیمانی

اجرای عملیات زیرسازی پیاده رو مسیر کمربندی شهید سلیمانی از تقاطع یدیلر تا تقاطع روستای وار