کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

اجرای عملیات جدول گذاری جهت هدایت آبهای سطحی در کوی ارغوان

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری جهت هدایت آبهای سطحی در کوی ارغوان توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

خوی در مسیر پیشرفت

اجرای عملیات جدول گذاری جهت هدایت آبهای سطحی در کوی ارغوان