کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

اجرای عمليات آسفالت ریزی در کوچه فتاحی منطقه شهانق

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عمليات آسفالت ریزی در کوچه فتاحی منطقه شهانق توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

آسفالت ریزی

اجرای عمليات آسفالت ریزی در کوچه فتاحی منطقه شهانق