باتوجه به رای کمیسیون ماده صد صورت گرفت؛

اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد در دو نقطه شهر خوی

اجرای رای ماده صد در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پلیس ساختمان شهرداری خوی، دو بنای احداثی غیر مجاز واقع در جاده قطور ورودی باغ دلگشا و ابتدای جاده وار را با توجه به رای های کمیسیون ماده صد اجرا کرد.

اجرای رای ماده صد در خوی

اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد در دو نقطه شهر خوی