با توجه به صدور رای نهایی؛

اجرای حکم تخریب صادره از ماده صد در حضور نماینده دادستانی

اجرای حکم ماده صد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حکم تخریب صادره از ماده صد در حضور نماینده دادستانی در راستای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهر اجرایی شد.

اجرای ماده صد

حکم تخریب صادره از ماده صد در حضور نماینده دادستانی در راستای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز