پس از چند دهه؛

آغاز عملیات آسفالت ریزی در معابر امین دیوان، تلگراف و حاتم خان

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای مسیرگشایی معابر امین دیوان، حاتم خان و تلگراف، عملیات آسفالت ریزی معابر بعد از اتمام جدول گذاری، کانال کشی و زیرسازی و آماده سازی آغاز گردید.

آسفالت ریزی در کوچه های تلگرات امین دیوان و حاتم خان

آغاز عملیات آسفالت ریزی در معابر امین دیوان، تلگراف و حاتم خان