با توجه به مطالبه شهروندان؛

آغاز طرح جمع آوری تابلو های غیرمجاز سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای شهر و شهرداری خوی، طرح جمع آوری تابلو های غیرمجاز در راستای ارتقای زیبایی بصری و همچنین حذف ناهنجاری‌های محیطی و ایمن شدن معابرو پیاده روها برای تردد عابران پیاده آغاز شد.

بر اساس این گزارش در راستای اجرای این طرح به تمامی واحد های صنفی که تابلو های غیر مجاز در سطح پیاده رو و خیابان دارند اخطار کتبی جهت جمع آوری تابلو ها صادر شد و در مرحله بعدی طرح نسبت به جمع آوری اقدام خواهد شد.

این طرح با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و ستاد رفع سدمعبر شهرداری خوی، به دنبال اجرای تبصره یک‌بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در حال اجرا است که شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر عمومی اقدام نماید.