"تکم چی لر" در شهر خوی؛

آئین سنتی “تکم چی” در استقبال بهار در شهر خوی برگزار شد

تکم چی گردانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، آئین سنتی تکم گردانی در نقاط مختلف شهر خوی به همت مجموعه مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی برپا شد.

تکم گردانی در شهر خوی

آئین سنتی “تکم چی” در استقبال بهار در شهر خوی برگزار شد